א שיין מיידעלע

<p> <strong>מוזיקאַלישע פּיעסע<br /> לויט אַ ראָמאַן פון שָלום אַש</strong> </p> <p> מאָטקע, אַ יינגל פון 17 יאָר, אַנטלויפט פון דער תפיסֶה, נאָכדעם ווי ער איז באַשולדיקט געוואָרן צוליב גַנבֶנען אַ ברויט. לויפנדיק געפינט ער אַ יידישן וואַנדעריקן צירק, און דאָרט פאַרליבט ער זיך אין מערי&#39;ן- אַן אַקראָבאַטקע, די סטאַרן פונעם צירק. זי היט אים אּפּ און באַהאַלט אים פון דער פּאָליציי. אַזוי אַנטוויקלט זיך א ליבע געשיכטע צווישן ביידע און זיי באַשליסן צו אַנטלויפן קיין וואַרשע און אָנהייבן אַ נייַ לעבן צוזאַמען. נאַר דער גורל וויל אַנדערש און פאַרוואַנדלט מערי&#39;ן אין אַ הויך געזעלשאַפטלעכע שאַנד מיידל און מאָטקע&#39;ן אין אַ באַלעבאָס פון דעם שאַנדהויז. אונדזער העלד מאָטקע זוכט דעם וועג אויפצוהערן מיט דעם, און דאָס פירט צו מערי&#39;ן צו אַ שטאַרקער קנאֶה און צו אַ טראַגישן סוף. </p> <p> אין דער דאָזיקער פאָרשטעלונג רעכענען זיך אַרייַן אויטענטישע לידער פון דער וואַרשעווער אונטערוועלט (גַנָבים לידער). </p> <p> פון: <strong>שָלום אַש</strong>, באַאַרבעטונג פאַר דער בינע: <strong>סיליק שטערנפעלד</strong>, רעזשי: <strong>אַריע לייב ראכלין</strong>, מעלאָדיע פאַרפאַסונג: <strong>וולאַדימיר גאַבייַ</strong>, מעלאָדיע פאַרפאַסונג און לייטונג: <strong>מיכאַעל ווייַנמאַן</strong>, כאָרעאָגראַפיע: <strong>וואַלענטין מענוכין</strong>, דעקאָראַציע און קליידונג דיזייַן: <strong>אַלעקס קאַנטשיק</strong>, באַלייַכטונג דיזייַן: <strong>ליאַ סמאָלעַר</strong>, לידער: <strong>וועלוול טשערנין</strong>. </p> <p> ס&#39;באַטייליקן זיך: <strong>יאַנקעלע אַלפּערין, מאיאַ ענגלער, מיכאַעל דראנאָווסקי, נאטאַן העכט, לאַריסאַ ווידגאָפּ, איקאַ זאָהאַר, ישראל טרײַסטמאַן, יעהודיט יאנאי-צעדערבאום, עפי מעיר, לאָראַ סאַהאַר, אסתר נ. סאווידאַנסקי, קאַראָל פעלדמאַן</strong>. </p> <p> אויפן קלאַוויר: <strong>מיכאַעל ווייַנמאַן</strong>, קלאַרינעט: <strong>אַלעקס אַלטשולער</strong>, קאָנטראַבאַס: <strong>מאַרק טשערניאַק</strong>, פידל: <strong>ליאָניד זלאָטניקאָוו</strong>, אַקאָרדעאָן: <strong>אַלעקס ביבאַ</strong>. </p> <p> <strong><font size="3">אַ שיין מיידעלע</font></strong> </p> <p> <strong>דרמה משפחתית יהודית מטלטלת</strong> </p> <p> האב הגיע לארה"ב בתחילת שנות ה-30 עם בתו הצעירה. הייתה לו תוכנית – להביא את אשתו ובתו השנייה מאוחר יותר, לאחר שיתבסס, אולם תוכניתו לא יצאה לפועל בגלל המשבר הכלכלי בארה"ב ועליית הנאצים לשלטון, והן נשארו. שם. רק בשנת 1946, מגיעה האחות שנותרה בחיים לניו-יורק, עיר מגוריהם של אביה ואחותה. המחזה עוסק בתחושות וברגשות המתלווים לפגישה המחודשת בין שלושת הדמויות המרכזיות במחזה, תוך שימת דגש על הכוחות והחולשות האישיים של הדמויות במשפחה המאוחדת מחדש. העבר הוא המפתח לעתיד חדש.<br /> <br /> מאת: <strong>ברברה לבוב</strong>, תרגום: <strong>יוסל בירשטיין</strong>. בימוי: <strong>יצחק שאולי</strong> (זוכה פרס "מפעל חיים"), עיצוב תפאורה: <strong>זאב לוי</strong>, עיצוב תלבושות: <strong>קארין דוד</strong>, מוסיקה: <strong>שאול בסר</strong>, עיצוב תאורה: <strong>מישה צ&#39;רניאבסקי</strong>, כוריאוגרפיה: <strong>אלדר גרויסמן.</strong> </p> <p> משתתפים: <strong>ענת עצמון, ישראל טרייסטמן, מירי רגנדורפר, גרא סנדלר, לורה סהר, הילה רביב-צור/סמדר בן-דוד, יובל רפפורט.<br /> </strong> </p> <p align="center"> <strong><br /> <br /> </strong> </p> <p> &nbsp; </p> <p> &nbsp; </p> <p> <strong>An Exciting Jewish Family Drama</strong> </p> <p> The father came to the USA from Poland in the early 30&#39;s with his young daughter. He had a plan – to bring his wife and second daughter later, after he was established. However, his plan does not materialize because of the economic crisis in the USA and the Nazis rise to power in Germany, and they remained there. Only in 1946, 14 years later, does the surviving sister arrive in New York, where her father and sister live. The play deals with the feelings and emotions accompanying the reunion of the play&#39;s three main characters. It stresses the personal strengths and weaknesses of the destroyed family&#39;s characters that are finally reunited. The past is the key to a new future. </p> <p> By <strong>Barabara Lebow</strong>, Translated by <strong>Yossl Birshtein</strong>, Direction by <strong>Izhak Shauli</strong> ("Life Work Prize" laureate), Scenery Design: <strong>Zeev Levi</strong>, Costume Design: <strong>Karin David</strong>, Musical Direction: <strong>Shaul Besser</strong>, Lighting Design: <strong>Misha Chernyavsky</strong>, Choreography: <strong>Eldar Groisman</strong>. </p> <p> Participating actors: <strong>Anat Atzmon, Israel Treistman, Miri Ragendorfer, Gera Sandler, Lora Sahar, Hila Raviv-Tzur/ Samadar Ben-David, Yuval Rapaport.<br /> </strong> </p> <p> &nbsp; </p> <strong>Волнующая семейная драма из еврейской жизни</strong> <p> В начале 30-х годов отец с младшей дочерью эмигрировал из Польши в США. Он собирался привезти жену и старшую дочь позднее, после того как устроится и обживется. Но планы отца сорвались из-за экономического кризиса в США и из-за событий в Германии, когда к власти пришли нацисты. Жена и дочь вынуждены были остаться. Лишь в 1946 г., 20 лет спустя, дочь, выжившая в гетто и в концлагере, приезжает в Нью-Йорк, где живут ее отец и сестра. Спектакль рассказывает не о событиях Катастрофы, а о травматичности воссоединения оставшихся членов семьи, встретившихся после долгой разлуки. На первом плане – сила и слабость трех главных героев повествования. Для того, чтобы жить полной жизнью и построить свое будущее, каждый из героев должен осознать свое прошлое и принять его… </p> <p> Автор: <strong>Барбара Лебов</strong>, перевод: <strong>Йосель Бирштейн</strong>, постановка: <strong>Ицхак Шаули</strong> (лауреат премии "Мифаль хаим"), декорации: <strong>Зеэв Леви</strong>, костюмы: <strong>Карин Давид</strong>, музыка:<strong> Шауль Бессер</strong>, световое оформление: <strong>Миша Чернявский</strong>, Хореография: <strong>Адлер Гройсман.</strong> </p> <p> В ролях: <strong>Анат Ацмон, Исраэль Трайстман,</strong>&nbsp;<strong>Мири Рагендорфер</strong><strong>, Гера Сандлер, Лора Саар, Хила Равив-Цур/ Смадар Бен-Давид, Юваль Раппапорт.<br /> </strong> </p> <strong>אַ דראַמע פון אַ יידישער לייַדנדער מִשפָחֶה</strong> <p> דער פאָטער איז אָנגעקומען קייַן אמעריקע אין אָנהויב פון די דרייַסיקסטע יאַרן מיט זייַן יונגער טאָכטער. ער האַט געהאַט אַ פּלאַן – ברענגען שפּעטער זייַן פרוי און זייַן צווייטע טאָכטער, נאָכדעם ווי ער וועט פאַרבעסערן זייַן עקאנאָמישע לאַגע. אָבער זייַן פלאַן איז ניט אויסגעפירט געוואָרן צוליב דער עקאָנאָמישער קריזיס אין אַמעריקע און דער אויפקומען פון די נאַציס צו דער מאַכט. און זיי זענען דאָרט פאַרבליבן. נאָר אין יאָר 1946, קומט ערשט אָן קייַן ניו-יאָרק, די שוועסטער וואָס איז געבליבן לעבן. אין ניו-יאָרק וווינען דער פאָטער און די שוועסטער. די פּיעסע שילדערט די געפילן וואָס קומען צום אויסדרוק אין דער נייַער באַגעגעניש צווישן די דרייַ צענטראַלע געשטאַלטן אין דער פּיעסע, באַטאָנענדיק די פּערזענלעכע כּוחֶות און שוואַכקייַטן פון די פיגורן אין דער נייַער פאַרייניקטער מִשפָּחֶה. די פאַרגאַנגענהייַט איז דער שליסל צו דער נייַער צוקונפט. </p> <p> פון: <strong>באַרבאַראַ לעבאָוו</strong>, איבערזעצונג: <strong>יאָסל בירשטיי</strong>ן, רעזשי : י<strong>צחק שאַולי</strong> (באַקומען דעם פּרייַז "לעבן אונטערנעמונג"), דעקאָראַציע צוגרייטונג: <strong>זאב לעווי</strong>, קליידונג צוגרייטונג: <strong>קאַרין דוד</strong>, מוזיק: <strong>שאול בעסער</strong>, באַלייַכטונג צוגרייטונג: <strong>מישאַ טשערניאַווסקי</strong>, כאָרעאָגראַפיע: <strong>עלדאר גרויסמאן.</strong> </p> <p> עס באַטייליקן זיך: <strong>אַנאַט אַצמאָן, ישראל טרײַסטמאַן</strong><strong>,</strong><strong>מירי ראַגענדאָרפער</strong><strong>, געראַ סאַנדלער, לאָראַ סאַהאַר, הילאַ ראַביב-צור/סמאַדאַר בן-דוד, יווואַל ראַפּאַפּאָרט.</strong> </p>