מאנאלאגן פון דער קישקע (2.0)

מאָנאָלאָגן פון דער קישקעאָריגינעלע מאָנאָלאָגן אויף העברעיש און לידער אויף יידיש (באגלייט פון אַן איבערזעצונג) וואָס האָבן צו טאָן מיט דער קיך אַטמאָספער.” אַ פולער נאָסטאַלגישער אָוונט, רעזשיסירט און געשפילט אין זייער אַ הויכן ניוואָ”. שיַי באַר יעַקב , ידיעות אַחרונות”אין גאַנצן אַ פריילעכער אָוונט. אַ פאָרשטעלונג וואָס פיַיערט אָפנטלעך, די נאָסטאַלגיע, די סענסיטיווקיַיט, און שמאַלץ”. מיכאַעל הענדלזאַץ, האַאַרעץ.אַ גלאַנצנדער און אַן איַינדרוקפולער טעאַטער. די באַאַרבעטונג איז אַן אָריגינעלע און אַן אינטערעסאַנטע . לויפט- פאַרלירט ניט !”. בען-אַמי פייַנגאָלד,ערשטער מָקור.אַ פאָרשטעלונג וואָס וועט פאַרשאַפן אַ גוטע פאַרוויַילונג יעדן צושויער… שווער צו שטיין פאַרן ווונדער פון ” מאנאלאגן פון דער קישקע”. ַפעראַכאַמאָווסקי –טיים אַוטבאַאַרבעטונג און רעזשי: יאָני עילאַט. באַאַרבעטונגען און מוזיקאַלישער אָנפירונג: ליאָר ראָנען, כאָרעאָגראַפיע: מייטאַל (טולאַ) דאַמאַרי, קליידונג דיזיַין:אָפיר כאַזאַן און ליראָן בעליס, באַליַיכטונג דיזיַין: מישאַ טשערניאָווסקי.מיט דער באַטיילונג פון: יאָני עילאַט, ראָניט אָשערי, יאַעל יעקעל, עינאַט סעגאַל-כהן, מירי רעגנדאָרפער, יהאָנאַטאַן ראָזען.אויפן קלאַוויר: מישאַ בלעכעראָוויטשבאַגלייט פון אַן איבערזעצונג אויף העברעיש און אויף רוסיש.פאַר אינפאָרמאַציע און באַשטעלונגען קלינגט אָן: 03- 5254660
 
השירים מלווים בתרגום לעברית ולרוסית
אינפֿאָרמאַציע און באַשטעלונגען: 03-5254660