סוף־װאָך מיט קאָבי אַריאלי

קאָבי אַריעלי נעמט אויף מוזיקער און אַקטיאָרן אין אַ צוזאַמענקום וועגן דער פַּרשֶה פון דער וואָך מיט אַ קוגל און אַ גלעזל “מַשקֶה”אַ תלֹאביבער יידישע פייַערונג וועלכערס צענטראַלער פראָגראַם איז באַזירט אויף דער פַרשֶה פון דער וואָך. קאָבי אַריעלי, אַ קאָמוניקאַציע מיטלען מאַן, קאָמיקער און מעַשֶה’ס דערציילער, נעמט אויף איין מאָל אין חודֶש, פרייַטיק, געסט, מוזיקער און אַקטיאָרן. צוזאַמען האַלטן זיי אַ שַבֶת שמועס מיט זמירֶות, ווי אויך וועגן אַ צענטראַלער טעמע אין דער פַּרשֶה פון דער וואָך און וועגן לעבן אין אַלגעמיין. דאָס אַלעס ווערט דערלאַנגט אייַך מיטן רֵיחֵ פונעם קוגל און פון אַ גלעזל “מֶשקֶה” אינעם אַרייַנגאַנג זאַל. אויב ביאַליק וואָלט געלעבט- וואָלט ער אַוועק פון דער וועלט אַ צופרידענער פון אַזוי פיל נַחֶת…
בילעטן צו באַשטעלן און אינפאָרמאַציע וועגן קומענדיקע טרעפונגען אין טעלעפאָן: 03-5254660 פאַרבינדונגען 1,2