ראָָזשינקעס מיט מאַנדלען

צום פופציקסטן געבורטסטאָג פון מדינת ישראל
די שוישפּילערס פון יידישפּיל טעאַטער, יאַנקעלע אַלפּערין, יעקב באָדאָ און מאָניקאַ וואַרדימאָן, האָבן דעם כָּבוד אויפצונעמען די גרעסטע פאַרווייַלונג אַקטיאָרן חַנה לסלאו און דודו פישער אין אַ צוזאַמענטרעף וואָס פאַרזיכערט אַ קולטורעלע דערפאַרונג פון די בעסטע טראַדיציעס פונעם יידיש טעאַטער. סקיצן פונעם קלאַסישן רעפּערטואַר, אַזוי ווי די פון דזשיגאַן און שומאַכער, גייען אַדורך אין דעם פּראָגראַם אונטער דער האַנט פון דער איצטיקער ישרָאל סאַטירע. קלאַסישער הומאָר אין אַן אַקטועלער אינטערפרעטאַציע.
באַאַרבעטונג און רעזשי: יאָעל זילבערג, מוזיקאלישע לייטונג: אילן שס, דעקאָראַציע צוגרייטונג: ציּפי יפעת, באַלייַכטונג צוגרייטונג: מישאַ טשערניאַווסקי, סימולטאנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַר.
עס באַטייליקן זיך: דודו פישער, חנה לסלאו, יעקב באָדאָ, מאָניקאַ וואַרדימאָן, יאַנקעלע אַלפּערין.