אַז מען לעבט – דערלעבט מען (2.0)

א פארוויילונגס ספעקטאקל מיטן אויפטריט פון יעקב באָדאָ.די בעסטע סצענעס, פראגמענטן פון פארשטעלונגען און לידער מיט וועלכע איז אויפגעטראטן יעקב באדא אלס טעאטער שוישפילער אין פארלויף פון זיין 60 יעריקער שפילן אויף דער בינע און באזונדערס פון זיינע 25 יאר אויפטרעטן אויך דער בינע פונעם יידישפיל טעאטער.מיט דער באטיילקונג פון: יעקב באָדאָ, מאָניקאַ וואַרדימאָן, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, דאָרי ענגעל, ניוו שאַפיר.מוזיקאלישער באגלייטונג: מישאַ בלעכעראָוויטש.באגלייט פון אן איבערזעצונג אויף העברעיש און רוסיש.פאר אינפטרמאציע און באשטעלונגען קלינגט אן: 03-5254660