מנויים – yiddishpiel.co.il

קויפט אַ סֶדרֶה בילעטן פאַר ביליקע פאָרשטעלונגען!

 • די סֶדרֶה באַשטייט פון 6/10 איינציקע בילעטן
 • די סֶדרֶה איז גילטיק פאַר 24 חַדָשים
 • די קויפערס וועלן באַקומען פאָסט מעלדונגען, איין העפט אויף צוויי מאָנאַטן, אין אַ רעגולערן אופן, וועגן די פאָרשטעלונגען
 • די סֶדרֶה וועט געשיקט ווערן דורך פאָסט און זי איז גילטיק פאַר אַלע זאַלן אין לאַנד.
 • די קויפערס ווערן איַינגעלאַדן זיך צו פאַרבינדן מיטן טעאַטער ביראָ וועגן די איינצלהיַיטן פון די ספעקטאַקלען.

מער אינפאָרמאַציע קען מען באַקומען אין טעאַטער ביראָ אין טעלעפאָן 6797*
ביטע, צו קויפן די סֶדרֶה בילעטן זיך ווענדן צו פנינה 03-5254660

 • די בילעטן פאַַר דער פאָרשטעלונג ווערן רעזערווירט ווערן אין די קאַסעס פון זאַל.
 • קויפערס פון דער סֶֶֶֶֶֶדרֶּּּּּה בילעטן וועלכע וועלן קויפן נאָך בילעטן וועלן באַקומען 50% רעדוקציע אויף די דאָזיקע בילעטן.
 • ס’איז מעגלעך צו באַַשטעלן ביז 6 בילעטן אויף יעדער פאָרשטעלונג.
 • פאַר די שאַפונגען פון טעאַטער וואָס זענען ניט גערעכנט אין דעם געוויינטלעכן רעפערטואַר איז דאָ אַ צוגאָב פריַיז און פאַרן זומער ספעקטאַקל איז דער צוגאָב פון 30 ש”ח אַ בילעט.

מחירון כרטיסייה מוזלת לרכישה 03-5254660

6

כרטיסיה - 6 הצגות

440 ש״ח (73 ש״ח להצגה)

עד 3 תשלומים

10

כרטיסיה - 10 הצגות

600 ש״ח (60 ש״ח להצגה)

עד 3 תשלומים

או השאירו לנו הודעה ונחזור אליכם!

  Accessibility