אַז מען לעבט – דערלעבט מען

אַ פאַרווייַלונגס פאָרשטעלונג מיט דער באַטייליקונג פון יעקב באָדאָ
רעזשי: יצחק שאַולי
 די בעסטע סקעטשן, פראַגמענטן פון פאָרשטעלונגען און לידער מיט וועלכע איז אויפגעטראָטן יעקב באָדאָ אַלס שוישפּילער אין פאַרלויף פון 60 יאָר אויף דער בינע און ספּעציעל אין זייַנע 25 יאָר שפּילן אין יידישפּיל טעאַטער, מיטן אַנסאַמבל פון יידישפּיל אַקטיאָרן.
 רעזשי : יצחק שאַולי, פאַרבינדונגס ווערטער: קאָבי לוריאַ, איבערזעצונג:: לאה שלאַנגער, באַאַרבעטנג און מוזיקאַלישע אָנפירונג: מישאַ בלעכעראָוויטש, אָרקעסטרירונג: טאַל בלעכעראָוויטש, כאָרעאָגראַפיע: צאַכי פאַטיש, דעקאָראַציע דיזייַן און באַקליידונג: יאָסי בען אַרי, באַלויכטונג דיזייַן: מישאַ טשערניאַווסקי, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַר, אוידיאָ-ויזואַלישע אויספאָרשונג: ראַמי סעמאָ
מיט דער באַטייליקונג פון: דאָרי ענגעל, יעקב באָדאָ, סמאַדאַר בן-דוד, עליאן דעבאַל-שאָר, היליט דיַיטש-שאַני, מאָניקאַ וואַרדימאָן, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, אמיטײַ קעדאַר, ניוו שאַפיר, יווואַל ראַפּאַפּאָרט
 באַגלייט פון אַן העברעישע און רוסישע איבערזעצונג
פון 28.3.14 אָן אינעם גאַנצן לאַנד
אינפֿאָרמאַציע און באַשטעלונגען: 03-5254660 ליניעס 1,2