אַליין איז די נשמה ריין

יעַקב באָדאָס פאַרווייַלונג ספּעקטאַקל פון: בען בען-ציאָןאיר וועט ניט אויפהערן צו לאַכן, ס’איז ניט קיין שפּאַס ! יעקב באָדאָ, פון די וויכטיקסטע אַקטיאָרן אין ישרָאל, פאַרווירקלעכט אַן אַלטער חָלֶום אַרויסטרעטנדיק מיט אַ מאָנאָ פראָגראַם אויף יידיש. אַ פראָגראַם פונעם בעסטן קלאַסישן יידישן און ישראָלדיקן הומאָר, פון חֶלֶם ביז תל-אַביב. מיט הומאָר, מיט סאַטירע און מיט געזאַנג, ברענגט באָדאָ אָן אַ צאָל סיטואַציעס פון דעם טאָגטעגלעכן לעבן, פון אַ וויצלערישן שטאַנדפּונקט און אַ האַרציקע באַציאונג, פון איין זייַט און פון דער צווייטער זייַט אַ שאַרפן שטאַנדפּונקט. דאָס אַלץ מיט דער כאַראַקטעריסטישער שאַרפקייַט וואָס נאַר יעקב באָדאָ קען באַווייַזן.