אַ דאָקטער וואָס פאַרשטייט אַ קרענק

אַ קאָמעדיע פון מאָליער מיט דעם אויפטריט פון יעַקב באָדאָ באַאַרבעטונג און רעזשי: דאַן ראָנען
אַ געזעלשאַפטלעכע סאַטירע וועגן דעם מַצֶב פון דער מעדיצין, די דאָקטוירים און די קראַנקע . די פּיעסע איז אנגעשריבן געוואָרן אין יאָר 1666 ווי א פאַרסע. מאליער מאַכט חוֹזֵק און לאַכט אָפּ פונעם בלינדן גלויבן אין מעדיצינישער וויסנשאַפט, וואָס איז געווען זייער אָנגענומען דענצמאָל ניט ווייניקער ווי היַינט. אין דער באניַיטער באַאַרבעטונג קומט פאָר די גאַנצע פּיעסע אין אַן איצטיקן שפיטאָל און די סאַטירע באַזירט זיך ניט נאָר אויף דער מעדיצינישער וויסנשאַפט, נאָר אויך אויף אַ געזעלשאַפט וועלכע איז געצווונגען צו שאַפן פאַר זיך קונצנמאַכער דאָקטוירים, כּדֵי אויסצוהיילן זייער קרענק.
פּיעסע: מאָליער, באַאַרבעטונג און רעזשי: דאַן ראָנען, איבערזעצונג אויף יידיש: אַריֵה בלינדער, קליידונג דיזיַין: ליראָן מינקין, דעקאָראציע דיזיַין: מאַיאַ פּעּלעג, מוזיקאַלישע צוגרייטונג: דאַן ראָנען, באַליַיכטונג דיזיַין: מישאַ טשערניאַווסקי, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַרמיט דער באַטייליקונג פון: יעַקב באָדאָ, מאָניקאַ וואַרדימאָן, ישרָאל טרייסטמאַן, ראָניט אָשרי, מירי רעגנדאָרפער, דאָרי ענגעל, אָפער גאָלאַן, אַמיטיַי קעדאַר, ניוו שאַפיר
באַגלייט פון אַן איבערזעצונג אויף העברעיש און רוסיש
פון 15.3.16 אָן אין צאַווטאַ זאַל תל-אביב און אין גאַנצן לאַנד פאַר אינפאָרמאַציע און באַשטעלונגען : 03-5254660 פאַרשפרייטונג 1