אַ ייִדישע מאַמע אין 10 לעקציעס

<strong>מאָנאָדראמע מיט יעקב באָדאָ</strong> <p> דאָס איז מאיר לאנסקיס געשיכטע, וואָס שילדערט דאָס לעבן פון א ייד, איינער פון די אַָנפירערס פון דער מאפיע אין די צוואנציקסטע יאָרן אין ניו-יאָרק.<br /> דער ארגומענט פון דער פּיעסע קומט פאָר בעת לאנסקיס באזוך אין ישראל, אין אָנהויב פון די 70-טע יאָרן און קאָנצענטרירט זיך אין זיינע באמיאונגען צו באקומען די ישראל בירגערשאפט דורכן "חוק השבות" (געזעץ פון צוריקקערן זיך) און אזוי ארום ארויסדרייען זיך פון די אמעריקאנער געזעץ אנשטאלטן וועלכע האָבן אים געוואָלט איינזעצן אין תפיסה.<br /> מאיר לאנסקי רעכנט זיך שארף אָפּ מיט די ישראל מנהיגים, וואָס לויט זיין טענה, זענען אָט די דאָזיקע, געווען זיינע פאררעטערס. </p> <p> די מחברים זענען: <strong>רישארד קרעוואָלין און יוסף באָלאָניא<br /> </strong>די פיעסע איז א דראמאטישע פיקציע אינספירירט אינעם בוך "אָבער ער איז געווען גוט צו זיין מאמען" פון: <strong>פרופ&#39; ראָבערט ראָקעוויי<br /> </strong>רעזשי: <strong>יואל זילברג</strong><br /> מוזיק: <strong>דוד קריבושי<br /> </strong>דעקאָראציע: <strong>סרגיי ברזין</strong><br /> באלייכטונג: <strong>מישה צ&#39;רניאבסקי</strong> און <strong>אינה מלקין</strong><br /> איבערזעצונג אויף יידיש: <strong>אבישי פיש<br /> </strong>סימולטאנישע איבערזעצונג:&nbsp;<strong>לאָראַ סאַהאַר<br /> </strong> </p> <p> די פאָרשטעלונג דויערט א שעה מיט א פערטל, אָן א פּויזע. </p> <p> <strong><font size="3">אַ ייִדישע מאַמע אין 10 לעקציעס</font></strong> </p> <p> כוכבי תיאטרון יידישפיל&nbsp;ענת עצמון וישראל טרייסטמן, מגלגלים את הקהל מצחוק מעורב בדמע, בקומדיה הבלתי נשכחת על אמו של פרופסור מבריק למתמטיקה, שכולה כוונות טובות. <br /> ענת עצמון היא האימא היהודייה, שבדרכה הפתלתלה רוצה את הטוב ביותר לילדיה, במיוחד לבנה-יקירה (טרייסטמן), אבל היא לא מחמיצה אף הזדמנות להפוך את חייהם של בני הבית לסימפוניה בלתי גמורה של רגשי אשם, בלבול וקשיים עם הסביבה ועם עצמם. <br /> ההצגה נכתבה בפריז על ידי פאול פוקס, פסיכואנליטיקן שהוא גם מחזאי, והיא מוצגת שם כבר 30 שנה ללא הפסקה. </p> <p> &nbsp;במאי: <strong>יצחק שאולי</strong>, עיצוב תפאורה: <strong>אלכסנדר ליסיאנסקי</strong>, עיצוב תלבושות: <strong>סבטלנה ברגר</strong>, עיצוב תאורה: <strong>מישה צ&#39;רניאבסקי</strong>, תרגום ליידיש: <strong>ד"ר לאה גורפינקל</strong>, עריכה לבמה: <strong>יענקלה אלפרין</strong>, תרגום סימולטני: <strong>לורה סהר</strong> </p> <p> משתתפים:&nbsp;<strong>ענת עצמון, ישראל טרייסטמן, אנדריי קשקר, מוניקה ורדימון, גרא סנדלר, אירמה סטפנוב, אמיתי קדר,רונית אשרי/הילה רביב-צור,&nbsp; ניב שפיר. </strong> </p> <p> משך ההצגה: שעה ו-40 דקות ללא הפסקה </p> <p> Stars of Yiddishpiel Theater Anat Atzmon and Israel Treistman have the audience rolling with laughter mixed with tears in an unforgettable comedy about the mother of a brilliant professor of mathematics who is full of good intentions. <br /> Anat Atzmon is the Jewish mother who, in her twisted way, wants the best for her children, especially for her cherished son (Treistman). But she doesn&#39;t miss an opportunity to turn the lives of her family members into an endless symphony of guilt, confusion, and difficulties with their environment and with themselves. The play was written in Paris by Paul Fox, psychoanalyst and playwright, and has been playing there continually for 30 years. </p> <p> Director: <strong>Izhak Shauli</strong>, Scenery Design: <strong>Alexander Lisianski</strong>, Costume Design: <strong>Svetlana Berger,</strong> Lighting: <strong>Misha Chernyavsky,</strong> Yiddish Translation: <strong>Leah Gurfinkel</strong>, Editing for Stage: <strong>Yankele Alperin</strong>, Simultaneous Translation: <strong>Lora Sahar </strong> </p> <p> Performers: <strong>Anat Atzmon, Israel Treistman, Andrey Kashker, Monica Wardimon, Gera Sandler, Irma Stepanov, Amitai Kedar, Ronit Asheri/Hila Raviv-Tzur, Niv Shafir </strong> </p> <p> Play length: 1 hour 40 minutes without intermission </p> <p> Звезды театра Идишпиль Анат Ацмон и Исраэль Трайстман заставляют зрителей кататься от смеха, пусть это и смех сквозь слезы. <br /> Это незабываемая комедия о матери, чей сын – необычайно одаренный математик, профессор. Еврейская мама (Анат Ацмон), движимая самыми добрыми намерениями и ничем больше, хочет все сделать как лучше для своих детей, в особенности для любимого сыночка (Исраэль Трайстман). При этом она, однако, вольно или невольно усложняет жизнь домочадцев: их отношения с самими собой и с окружающими становятся странными и запутанными; они постоянно испытывают чувства растерянности и вины… </p> <p> Автор пьесы – французский психоаналитик и драматург <strong>Пауль Фукс</strong>. В Париже, где было написано это произведение, спектакль не сходит со сцены вот уже 30 лет.<br /> Режиссер: <strong>Ицхак Шаули</strong>. Декорации: <strong>Александр Лисянски.</strong> Художник по костюмам: <strong>Светлана Бергер</strong>. Художник по свету: <strong>Миша Чернявский</strong>. Перевод на идиш: <strong>д-р Лея Горфинкель.</strong> Сценическая адаптация: <strong>Янкеле Альперин</strong>. Трансляция субтитров: <strong>Лора Саар.</strong> </p> <p> В ролях:<strong> Анат Ацмон, Исраэль Трайстман, Андрей Кашкер, Моника Вардимон, Гера Сандлер, Ирма Степанов, Амитай Кейдар, Ронит Ашери/Хила Равив-Цур, Нив Шафир.</strong> </p> <p> Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут, без антракта. </p> <p> ענת עצמון און ישראל טרייסטמן, סטארס פונעם יידישפיל טעאטער, רופן ארויס ביים עולֶם א קאטשענדיק געלעכטער געמישט מיט א טרער אין דער אומפארגעסלעכער קאָמעדיע וועגן דעם גלענצנדער מאטעמאטיק פּראָפעסאָרס מאמע, פול מיט ריכטיקע גוטע כוונות. <br /> ענת עצמון איז די יידישע מאמע וואָס אין איר פארדרייטן אופן וויל דאָס בעסטע פאר אירע קינדער, ספּעציעל פאר איר ליבסטן זון (טרייסטמאן). אָבער זי פארלירט ניט קיין איין געלעגנהייט צו פארביטערן זייער לעבן און פארוואנדלען איר שטוב אין א סינפאָניע פון שולד געפילן, קאָנפוזיע און שוועריקייטן מיט דער ארומיקער סביבה און מיט זיך אליין.<br /> די פּיעסע איז געשריבן געוואָרן אין פאריז דורכן פסיכאָאַנאַליסט פאול פוקס און ווערט געשפילט שוין 30 יאָר נאָכאנאנד, ביז היינטיקן טאָג. </p> <p> רעזשיסער: <strong>יצחק שאולי</strong>. דעקאָראציע: <strong>אלכסנדר ליסיאנסקי</strong>. <br /> איבערגעזעצט אויף יידיש: <strong>ד"ר לאה גורפינקעל</strong>. אדאפטאציע פאר דער בינע: <strong>יאַנקעלע אַלפּערין.<br /> </strong>סימולטאנישע איבערזעצונג: <strong>לאָראַ סאַהאַר. </strong> </p> <p> ס&#39;נעמען אָנטייל: <strong>אַנאַט אַצמאָן, ישראל טרײַסטמאַן, אַנדריי קאַשקער, מאָניקאַ וואַרדימאָן, געראַ סאַנדלער, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, אַמיטײַ קעדאַר, ראָניט אָשערי/ הילאַ ראַביב-צור, ניוו שאַפיר. </strong> </p> <p> די פאָרשטעלונג דויערט א שעה מיט 40 מינוט אָן א פּויזע. </p>

https://www.youtube.com/watch?v=SsdWZRKyFTASsdWZRKyFTA