אין ישראל און צוריק

אין ישראל און צוריק (בישראל ובחזרה)
לאורה ריבלין צום ערשטן מאל אין יידישפיל טעאטער אין דער ראלע  אלס קאדיע מאלאדאווסקי די יידיש דיכטערן!
אַ מוזיקאַלישע פאָרשטעלונג וועגן דער באַרימטער יידיש דיכטערן קאַדיע מאָלאָדאָווסקי איר לעבן און אירע שאַפונגען.
פּיעסע און רעזשי: חַגית רכַבי ניקוליבסקי
די יידיש דיכטערן קאַדיע מאָלאָדאָווסקי איז באַקאַנט באַזונדערס צוליב אירע וווּנדערלעכע קינדער לידער (צווישן זיי : “עפנט דעם טויער” און “אַ מַעשֶה מיט אַ מאַנטל “( וועלכע זענען איבערגעזעצט געוואָרן פון יידיש אויף העברעיש  דורך די בעסטע פּאָעטן און פאַרוואַנדלט געוואָרן אין  קלאַסישע. די פאָרשטעלונג ווייַזט אונדז אַספּעקטן ווייניק באַקאַנט פון איר פּערזענלעכן לעבן, אירע ליבעס און איר ברייט-קאלירפולע שאַפונג פאַר דערוואַקסענע, און באַגלייט איר אין די פארשידענע שטאַפּן פון איר לעבן: וואַרשע, ניו יאָרק און תֶל אַביב, און אין איר פעסטן געראַנגל צו געפינען אַ היים פאַר זיך און פאַר דער יידישער שפּראַך.
אויספאָרשונג : אַמיר שאָמראָני, איבערזעצונג: אריה בלינדער, דעקאָראַציע דיזייַן: אַדאַם קלער, קליידונג דיזיַין: אַנאַט מעסנער, באַליַיכטונג דיזיַין : מישאַ טשערניאַווסקי, מוזיק: אָרען סעלא, באַוועגונג: אַמיט זאַמיר, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַר.  מיט דער באַטיליקונג פון: ראָניט אָשערי, היליט דיַיטש-שאֶני, נאַטאַן העכט, מאָניקאַ וואַרדימאׂן, ישראל טרייסטמאַן, אַמיטיַי קעדאַר, אַנדריי קאַשקאַר, יהונאַטאַן ראָזען, ליאָראַ ריבלין, ניוו שאַפיר
פון דעצעמבער 2016 אין די קולטור פּאַלאַצן (היכלי התרבות) איבערן גאַנצן לאַנד
באַגלייט פון אַן איבערזעצונג אויף העברעיש און אויף רוסיש