א יידישע חפלה

דער יידישפיל טעאטער איז שטאלץ פארצושטעלן:א יידישע חפלהא מוזיקאלישע פארוויילונג פארשטעלונג צום אפמערקן זיבעציק יאר פון דער מדינה !שימי טאבארי  ★  יעקב באדא ★  מירי אלאני
דאריט רעובעני ★  די ברידער  עסנערא טעאטראלישע פארוויילונג צום אפמערקן זיבעציק יאר פון דער מדינה, זיבעציק יאר פונעם גרויסן קבוץ גלויות,  זיבעציק יאר פון א  געלעכטער וועלכער איז געבוירן געווארן צוזאמען מיט די איבערלעבונגען פון די פארשידענע עדות.די גרעסטע בינע שוישפילערס און דער ישראלדיקער זינגער , שימי טאבארי,יעקב באדא, מירי אלאני, דאריט רעובעניאון די ברידער עסנער, טרעפן זיך אלע אויף איין בינע אין אן אוונט פול מיט הומאר, חזונישע לידער, בארימטע פעסטיוואל און עראוויזיאן לידער, אמאליקע קינדער לידער, שפיל לידער, באגלייט פון  חנ’עוודיקע און הומאריסטישע מעשה’לעך.בילעטן צו באשטעלן און אנדערע אינפארמאציע: 6797* אדער 03-5254660