בראבא -שפילט אין יידישפיל

איר האָט ריכטיק געלייענט!

דער יידישפיל טעאַטער איז שטאֳלץ מיטצואַרבעטן, צום ערשטן

מאָל, אין דער זומער פאָרשטעלונג, מיט דעם שוישפילער שלמה

בראבא און מיט די טעאַטער אַקטיאָרן אין אַ פאָרשטעלונג

וועלכע נעמט אריַין אַלערלי  לידער און  בעסטע סצענעס.   

 אין קורצן, א  יידישער קאַבאַרעט ווי געהעריק.

איר וועט דערפון לעקן די פינגער. פון אזוי פיל  לאַכן וועט איר אזש

וויינען  און פון פיל וויינען וועט איר  לאכן .

געשריבן און רעדאַגירט: קובי לוריא

רעזשי, איבערגעאַרבעט און מוזיקאַלישער אָנפירונג: ברידער אסנער

פון אויגוסט 2020 אָן

די פאָרשטעלונג ווערט איבערגעזעצט אויף העברעיש און אויף

רוסיש

בהשתתפות