דאָס מאָדנע פּאָרל (הזוג המוזר)

אַ קאָמעדיע פון ניל סיימאָן מיטן אויפטריט פון טעביע צאַפיר און אַנדריי קאַשקאַרדי דערפאָלגרייַכסטע פּיעסע פונעם יידישן אַמעריקאַנער דראַמאַטורג ניל סיימאָן. אַ ראַדיאָ אַנאַונסער וואָס פירט אַ ווילד און אומגעאַָרדנט שטייגער לעבן, ווערט געצווונגען אויפצונעמען אין זיַין שטוב אַ געגֵטער חַבֶר, מיט אַן אָבסעסיע צום סֵדֶר און צו ריינקיַיט. דער קאָנטראַסט צווישן ביידע שאַפט אויסערגעוויינטלעכע קאָמישע סיטואציעס. פּיעסע: ניל סיימאָן, רעזשי: יצחָק שאַולי, דעקאָראַציע דיזיַין: אַבי שכוי, קליידונג דיזיַין: ליראָן מינקין, באַליַיכטונג דיזיַין: מישאַ טשערניאַווסקי, מוזיק: עפי שאָשאַני, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַר.מיט דער באַטייליקונג פון: טעביע צאַפיר, אַנדריי קאַשקער, מאָניקאַ וואַרדימאָן, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, ישראל טרײַסטמאַן, ניוו שאַפיר, אַמיטײַ קעדאַר, נתן העכט.פון  יוני 2015 אין די הֵיכַלֵי הַתַרבות (קולטור פּאַלאַצן) פונעם גאַנצן לאַנד וועגן אינפאָרמאַציע אין לאַנד און באַשטעלונגען טל:  03-5254660 פארשפרייטונג 1  (שלוחה 1)באַגלייט פון אַן איבערזעצונג אויף העברעיש און רוסיש