דודו פישער זינגט כלי-זמר לידער

אינוועסטירטע זומער פאָרשטעלונג פונעם יידישפּיל טעאַטער, פול מיט לעבן, פרייד און קאָליר, מיט אַן אֶמֶתֶע יידישע מוזיק און עטלעכע ישרָאל לידער וועלכע זענען באַאייַנפלוסט פון דער מוזיק און פון דער נשָמֶה פון יידישע געזאַנגען, ווי נאָר דודו פישער קען באַווייַזן. צווישן די מוזיקאַלישע פראַגמענטן און לידער, זענען פאַראַן אויך אָריגינעלע פראַגמענטן וואָס מען הערט צום ערשטן מאָל. דודו דערציילט אויך וועגן די לידער און זייער שייכֶות: אינסטרוקטיווע דערציילונגען, קאָמישע, רירנדיקע, צונויפגעקליבן פון זייַן לעבן און פון פאַרשידענע קוואַלן. רעזשי: יאָעל זילבערג, באַאַרבעטונגען און מוזיקאַלישע פּראָדוקציע: שייַ בעכאַר, דעקאָראַציע דיזייַן און קליידונג: סערגיי בערעזין, באַלייַכטונג שאַפונג: מיכאַ מאַרגאַליט, קלאַנגען שאַפונג: איציק פריד. כליזמער: קלאַוויר: שייַ בעכאַר פּויק און פּערקוסיע כּלים: אילאַן קאַטשקאַבאַס: זיוו האַרפּאַזסאָלאָ פידל: ניר סערוסי/ לייע גדייַעווגיטאַר: מאַרק קאַקוּןקלאַרינעט: אָפער פּעלעדבאַלקאַנישע פלייטן: טיבי גאָלאַןאַקאָרדיאָן: באָריס מאַלקאָווסקי