די גאָלדענע יאַטן

<strong><font size="3">די גאלדענע יאטן</font></strong> <p> <strong>קומדיה סוחטת רעמי צחוק מאת ניל סיימון </strong> </p> <p> "נערי הזהב" הינו המחזה לפי מסורת הקומדיה האמריקנית. סיפור של הזדקנות, של ידידות, כעסים והתפייסות. יש בה כל האלמנטים המרכיבים קומדיה מצליחה, שמדברת אל לב הקהל: הומור, סאטירה ורגישות אנושית. זהו סיפורם של שני בדרנים אגדיים, שהופיעו שנים רבות כצמד נערץ ובעל שם בהצגות קומדיה על בימות ברודווי ובטלוויזיה.<br /> למרות, ואולי בשל ההצלחה הרבה, פרץ ביניהם סיכסוך שהוביל ליריבות גדולה. לרגל יובל ה- 80 של אחד מהם, נעשה נסיון לפייסם, ולאחד שוב את הצמד להופעה משותפת – לקאמבק.<br /> "נערי הזהב" הועלה בפעם הראשונה בברודווי ב-1972, בכיכובם של ג&#39;ק אלברטסון וסם לוין והוצג כ- 540 פעם. היתה זו הצלחתו הבימתית ה- 12 ברציפות של ניל סיימון. ב- 1975 הוציאה יונייטד ארטיסטס את הגירסה הקולנועית עם וולטר מטאו וג&#39;ורג&#39; ברנס. המחזה הועלה שוב בברודווי ב- 1997 בכיכובם של טוני ראנדל וג&#39;ק קלוגמן. </p> <p> מחזה: <strong>ניל סיימון</strong>, בימוי: <strong>יון לוצ&#39;יאן</strong>, תרגום המחזה ליידיש: <strong>מרים הופמן</strong>, עיצוב תפאורה ותלבושות: <strong>אפרת פס</strong>, תאורה: <strong>מישה צ&#39;רניאבסקי</strong>, תרגום סימולטני לעברית: <strong>לורה סהר.</strong> </p> <p> משתתפים: <strong>יעקב בודו, יענקלה אלפרין, ישראל טרייסטמן, טרייסי אברמוביץ, מוניקה ורדימון, לואיס מינסס, גרא סנדלר.</strong> </p> <strong>A comedy that squeezes peals of laughter out of you, written by Neil Simon</strong> <p> "The Golden Boys" is a comedy play in the American comedy tradition. It is a story about aging, friendship, anger, and making up. It has all the elements of a successful comedy that speaks to the audience&#39;s heart: humor, satire and human sensitivity. This is the story of two legendary entertainers, who appeared together for years as an admired and famous duo in comedy shows on Broadway stages, as well as television.<br /> Despite, or perhaps because of their great success, a disagreement between them took place leading to great opposition. When one of them has his 80th birthday, there is an attempt to make peace between them, to bring the duo back together – for a comeback.<br /> "The Golden Boys" was first staged in 1972 on Broadway, starring Jack Albertson and Sam Levene and had 540 performances. This was Neil Simon&#39;s 12th stage success in a row. In 1975, United Artists produced the film version with George Burns as Lewis and Walter Matthau. The play was staged again on Broadway in 1997, starring Tony Randall and Jack Klugman. </p> <p> Written by: <strong>Neil Sim</strong>on, Direction: <strong>Ion Lucian</strong>, Yiddish Translation: <strong>Miriam Hoffman</strong>, Scenery and Costume Design: <strong>Efrat Pass</strong>, Lighting Design: <strong>Misha Chernyavsky</strong>, Simultaneous Translation into Hebrew: <strong>Lora Sahar.</strong> </p> <p> Participating Actors: <strong>Yaacov Bodo, Yankele Alperin, Israel Treistman, Traicy Abramovich, Monica Wardimon, Luis Minses, Gera Sandler.</strong> </p> <strong>Уморительная комедия Нила Саймона</strong> <p> "Солнечные мальчики" – пьеса в лучших традициях американской комедии. История о наступлении старости, о дружбе, об обидах и примирении. В ней есть и юмор, и сатира – и, в то же время, человечность, проникновенность. Словом, все, что нужно для удачной комедии – и смешной, и трогательной. <br /> В основе сюжета – история двух легендарных артистов эстрады, любимцев публики, которые многие годы выступали дуэтом в комедийных представлениях, на сценах Бродвея и на телевидении.<br /> И несмотря на необычайную популярность – а может быть, как раз из-за нее – между артистами вспыхнула ссора, началось и соперничество. К 80-летию одного из мэтров почитатели решили попытаться воссоединить прославленную парочку в совместном выступлении, как в доброе старое время…<br /> Пьеса "Солнечные мальчики" впервые была поставлена на Бродвее в 1972 г. с Джеком Албертсоном и Сэмом Левином. Она выдержала 540 представлений. Это был 12-й подряд величайший сценический успех Нила Саймона. В 1975 г. киностудия "Юнайтед Артистс" выпустила экранизацию пьесы с Уолтером Маттау и Джорджем Бернсом. Спектакль был поставлен на Бродвее вновь в 1997 г. с Тони Рэнделом и Джеком Клугманом. </p> <p> По пьесе <strong>Нила Саймона</strong>. Постановка: <strong>Ион Лучиан</strong>. Перевод на идиш: <strong>Мириям Хофман</strong>. Декорации и костюмы: <strong>Эфрат Пас</strong>. Световое оформление: <strong>Миша Чернявский</strong>. Трансляция субтитров:<strong> Лора Саар.&nbsp;</strong> </p> <p> В ролях: <strong>Якоб Бодо, Янкеле Альперин, Исраэль Трайстман, Трэйси Абрамович, Моника Вардимон, Луис Минсес, Гера Сандлер.</strong> </p> <p> <strong>אַ קאָמעדיע וואָס רופט אַרויס גרויס געלעכטער- פון ניל סיימאָן</strong> </p> <p> "די גאָלדענע יאַטן" איז אַ פּיעסע לויט דער טראַדיציע פון דער אַמעריקאַנער קאָמעדיע. אַ געשיכטע וועגן עלטער, פריינטשאַפט, כַּעַס און איבערבעטן זיך. זי פאַרמאָגט אַלע עלעמענטן וואָס שטעלן צונויף אַ דערפאָלגרייַכע קאָמעדיע, וועלכע רעדט צום האַרצן פונעם עולֶם: הומאָר, סאַטירע און מענטשלעכע געפילן. דאָס איז די געשיכטע פון צוויי לעגענדאַרע קאָמיקערס, וואָס זיינען אויפגעטראָטן לאַנגע יאָרן אַלס אַ געשעצט און באַרימט פּאָרל אין קאָמעדיע פאָרשטעלונגען אויף די בינעס פון בראָדוויי און אין טעלעוויזיע. </p> <p> כאָטש זייער גרויס הַצלָחֶה, און אֶפשֶר צוליב דעם, איז אויסגעבראָכן צווישן זיי אַ קאָנפליקט וואָס האָט זיי געפירט צו אַ גרויס פייַנטשאַפט. צום 80סטן געבורטסטאָג פון איינער פון זיי, האָט מען געפרוּווט מאַכן שָלום צווישן ביידע און נאָכאַמאָל פאַראייניקן דאַס פּאָרל אין אַ בשותפֶותדיקער אויפטרעטונג. </p> <p> "די גאָלדענע יאַטן" איז פאָרגעשטעלט געוואָרן צום ערשטן מאָל אין בראָדוויי אין 1972 , מיט דער באַטייליקונג פון זשאַק אַלבערטסאָן און סאַם לעווין און פאָרגעשטעלט אַרום 540 מאָל. דאָס איז געווען די 12טע נאַכאַנאַנד בינע הצלָחֶה פון ניל סיימאָן. אין 1975 האָט יונייַטעד אַרטיסטס אַרויסגעגעבן די קינאָ ווערסיע מיט וואַלטער מאַטיו און זשורזש באַראַנעס. די פּיעסע איז פאָרגעשטעלט געוואָרן ווידער אין בראָדוויי אין 1997 מיט טאָני ראַנדעל און זשאַק קלוגמאַן. </p> <p> מחַבר: <strong>ניל סיימאָן</strong>, רעזשי: <strong>יאָן לוטשיאַן</strong>, איבערזעצונג פון דער פּיעסע אויף יידיש: <strong>מיריאָם האָפמאַן</strong>, דעקאָראַציע דיזייַן און קליידונג: <strong>עפראַט פּאַס</strong>, באַלייַכטונג: <strong>מישאַ טשערניאַווסקי</strong>, סימולטאַנישע איבערזעצונג: <strong>לאָראַ סאַהאַר</strong>. </p> <p> ס&#39;באַטייליקן זיך: <strong>יעקב באָדאָ, יאַנקעלע אַלפּערין, ישראל טרײַסטמאַן, טרייסי אַווראַמאָוויטש, מאָניקאַ וואַרדימאָן, לואיס מינעסאַס, געראַ סאַנדלער</strong>. </p>