די גאָלדענע פּאַווע

איין און איינציקער אָוונט- קינסטלער פון דער העברעישער בינע באַגריסן דעם “ייִדישפּיל” טעאַטער צו זייַן צען יעריקער עקזיסטענץ
רעזשיסאָר: יצחק שאולי, דעקאָראַציע צוגרייטונג: פרידאַ קלאָפּהאָלץ-אבראהאַמי, כאָרעאָגראַפיע: מאַרינאַ בעלטאָוו, באַלייַכטונג צוגרייטונג: מישאַ טשערניאַווסקי, פּראָדוקציע: יאַפאַ אָרנשטיין, פראָדוקציע העלפער: כעמי אַלאָני.
עס באַטייליקן זיך לויט:סימפאָנעט רַעַננה קינדער כאָר יונג “בַת קול” נתן דאַטנער, אָרנאַ פּאָראט, חיה סאמיר און אַנאַט אַצמאָן דודו פישער, שאָשאַנאַ דאַמאַרי, דער גאשאש הכיווער יאָראַם טעהאַר-לעוו, חנה מאַראָן, אַווי שילאָ חנוך ראָזען, גאדי יאַגיל – שוישפּילערס פון יידישפּיל טעאַטער.