די מגילה (2017)

אַ מוזיקאַלישע קאָמישע פאָרשטעלונג באַזירט אויף אֶ דערציילונג פון מגילֶת אֶסתֶרלויט: איציק מאַנגער, מוזיק: דובי זעלצער, רעזשי:  יצחק שאַוליאוצרֶות, אוצרֶות פון הומאָר זענען דאָ אין תנ”ך, מ’דאַרף נאָר זוכן און געפינען. נעמט די מגילֶת אֶסתֶר – דאָס איז דאָך אַ מאַטעריאַל פון אַלָף ביז תַו פאַר אַ קאָמעדיע: דער תנ”ך איז אַ גרויסע אֶמֶתע געשיכטע – דערפאַר איז פאַראַן אין איר הומאָר”. (איציק מאַנגער)מיט דער באָטייליקונג פון: ראָניט אָשערי, ישרָאל טרייסטמאַן, אירמאַ סטעפאַנאָוו, אַנדריי קאַשקער, יהונתן ראָזען, מיט אַ מוזיקאַלישער באַגלייטונג.אַ ספּעציעלער אַריַינפיר פראַגמענט: יעקב באָדאָבאַגלייט פון אַן איבערזעצונג אויף העברעיש און אויף רוסיש