דער דיבוק

הדיבוק /דער דיבוקדי גרעסטע קלאַסיקע ווערק פונעם יידיש טעאַטערפון ש. אַנסקירעדאַגירונג און רעזשי: ד”ר יאַניוו גאָלדבערגדי פּיעסע שטעלט פאָר די ליבע פון די יונגע לֵאֶה און חַנַן וועלכע ווייסן ניט אַז זייערע עלטערן האָבן שוין באַשלאָסן נאָך פאַר זייער געבורט  אַז אויב ס’וועט געבוירן ווערן  א יינגל ביי איינעם פון זיי און ביַי דעם צווייטן אַ מיידל וועלן זיי חַתֶונֶה מאַכן איינער מיט דער צווייטער. לאה’ס פאָטער איז ניט מקיֶים דעם אָפמאַך  און איז ניט מַסכּים חַתֶונֶה מאַכן לאה’ן מיט חנן’ן. דער רעזולטאט פון זייַן אָפזאָגן זיך  איז אַ געפערלעכער. חנן שטארבט אוועק , און ס’דאַכט זיך אַז יין נשָמֶה דרינגט אַריַין אין לאה’ס קערפּער טטי א דיבוק . ס’קומט פאָר אַ צערעמאָניע צו פארטריַיבן דעם דיבוק , נאָר דער גורל איז שוין פעסטגעשטעלט. – ביידע געליבטע שטאַרבן און זייערע נשָמֶות פאַרייניקן זיך .אנ-סקי האָט געשריבן די פּיעסע ווי אַן אַלעגאָרישער בייַשפיל פון דער יידישער קהילֶה פאַר דער וועלט מלחָמֶה.. מיר זעצן פאָר די טראַדיציע פון  לייענונג אָוונטן וועגן דער פּיעסע וואָס  אנ-סקי האָט אָנגעהויבן פּונקט פאַר 100 יאָר, אין-1916.מיט דער באַטייליקונג פון : מירי רעגנדאָרפער, ערעז רעגעב, יווואַל ראַפאַפאָרט, נתן העכט, יאׂסי סעגאַל, אַנאַבעלאַ, אַמיטיַי קעדאַר, אָפער גאָלאַן.באַגלייט פון אַ רעדע  פון ד”ר יאַניוו גאָלדבערגאויף מער אינפאָרמאַציע: 03-5254660 פאַרברייטערונג 1