הערצל נארדאו טרעפפונקט

א מוזיקאלישע פארשטעלונג. די געשיכטע פון דער פארווירקלעכונג פון בנימין זאב הערצלס חלום, דערציילט דורך הערצלס טרעפונגען מיט מאקס  נארדאו.איינער פון זיי חלומט אויפצובויען די יידישע מדינה און דער צווייטער העלפט אים פארווירקלעכן זיין  “משוגענעם”  איינפאל. דער צוזאמענטרעף צווישן ביידע דערפירט צו א ספעציעלע פארבינדונג און דערמעגלעכט אונדז  אזוי ארום, זיך צו באקענען מיט הערצלס וועלט און מיט זיין ווונדערבארן אויפטו.  .
באארבעטונג און רעזשי : דארי ענגעל, דעקאראציע דיזיין ,  ווידעא קליידונכ: אנדריאנא לובינהא, באלייכטונג דיזיין : מישא טשערניאווסקי מוסיק: אידאן יצחאטייעק,
דראמאטורגיע: ליהיא בארזעל-מעלאמעד, כארעאגראפיע: תות  מולאור ,איבערזעצונג אויף יידיש : אריע בלינדער