ווארעם און געשמאק

צוויי יידישע מוזיקאנטן קומען אן צו א ניט ריכטיקן פלאץ  און אין א ניט ריכטיקער צייט און מוזן אננעמען פארשידענע און מאדנע מיטלען צו אנטלויפן פון א גרופע  מאפיאנערן  וואס יאגט זיי נאך, דאס נאכיאגן צווינגט זיי צו בייטן זייער אידענטיטעט. אין זייער לויפיעניש, פארליבן זיי זיך אין די ניט ריכטיקע מענטשן אבער זיי באווייזן אז די אמתע ליבע האט ניט קיין גרענעצן. עס זעט אויס ווי א קינא פילם? טאקע אזוי. די פארשטעלונג קומט פאר אין א פאטאגראפירונגס אולפן געגליכן צו א קלאסישער קינא פון האליווודס גאלדענער עפאכע. דער עולם באקומט אזוי אן איבערבליק פון דער מאגישער קינא-וועלט אונטער די קוליסן.
 
רעזשי  יאנאטאן עסטערקין ,איבערזעצערין פון דער פיעסע, : לאה שלאנגער, דעקאראציע : איה באך, קליידונג: דאפנא פערעץ , באלייכטונג : מישא טשערניאווסקי, וידעא-ארט: אנדריאנא לובינא,  מוזיקאלישער אנפירונג: אור מאצא, כאריאוגראפיע: טאם אפעלבאום, יידיש באראטונג : שיי גאלדבערג, סימולטאנישע איבערזעצונג: לארא סאהאר.
 
מיט דער באטייליקונג פון : דובי גאל, יאנאטאן ראזען, ניוו שאפיר, ישראל טרייסמאן, אפער גאלאן, מייטאל נוטיק, אירמא פאסקא, עוועלין גאניס, לואיזא סאלאמאן, נעמי קערען,  סיוואן ראזענבערג.