חומש לידער (1990)

אַ ספּעציעלע פּראָדוקציע פאַרן ישרָאל פעסטיוואַל פון: איציק מאַנגער, מוזיק: דובי זעלצער, דראַמאַטיזאַציע און רעזשי: שמואל בונים, איבערזעצונג און פאַרבינדונגס ווערטער: חיים כעפער, מוזיקאַלישע לייטונג: הערווי באָרדאָוויטש, באַלייַכטונג דיזייַן: יעכיעל אָרגאַל, קלאַוויר: יעלענאַ קאָפּעלאָוויטש. ס’באַטייליקן זיך: טאַטיאַנאַ אודינאָקאָוואַ, יאַנקעלע אַלפּערין, ישראל טרײַסטמאַן, גאַדי יאַגיל, יאָסי סאָקאָלסקי, חיָה סאַמיר, שמואל אַצמאָן-ווירצער, רבקֶה ראַז.