חזנים און די ייִדישע נשמה

<p> <strong><font size="3">חזנים און די ייִדישע נשמה </font></strong> </p> <p align="right"> <strong>מופע בלתי נשכח</strong> </p> <p align="right"> תיאטרון יידישפיל מציג שילוב נדיר ומיוחד של נשמה יהודית שפוגשת את עולם החזנות.<br /> החזנים היו מאז ומתמיד לב העיירה היהודית. ברגעי שמחה, כמו גם ברגעי עצב, ידעו החזנים לפרוט על נימי הרגש היהודי החם. <br /> במופע "חזנים און די יידישע נשמה" תוכלו לשמוע ולהיזכר במיטב שירי הנשמה ביידיש ובעברית ובקטעי החזנות היפים והמוכרים, בעיבודים מיוחדים של דוד קריבושי. ישראל רנד, שלמה גליק ויחזקאל קלאנג, מטובי החזנים כיום, ואיתם זמר האופרה גיא ורביעיית הבריטונים, בליווי קטעי קישור נוגעים ללב שמגיש שלומי גולדברג, מעלים מופע מרגש שהדיו ילוו אתכם ימים רבים.<br /> <strong>בואו לערב שכולו חזנות ונשמה יהודית <br /> ותצאו מיט אַ ביסעלע פרייד אין האַרצן.</strong><br /> <strong><br /> </strong>זמר האופרה: <strong>גיא מנהיים</strong><br /> בליווי: <strong>אנסמבל הבריטונים</strong> <br /> מנחה ומספר: <strong>שלומי גולדברג<br /> </strong>במאי: <strong>יואל זילברג<br /> </strong>כתיבת קטעי קישור: <strong>שאול מייזליש</strong> <br /> ניהול מוזיקלי ופסנתר: <strong>דוד קריבושי<br /> </strong>כינור: <strong>טניה וינוקור<br /> </strong>אקורדיון:<strong> ויטלי פודולסקי<br /> </strong>כלי הקשה:<strong> אסף רוט<br /> </strong>עיצוב תאורה:<strong> מישה צ&#39;רניאבסקי</strong> </p> <p align="right"> החזנים: <strong>ישראל רנד,שלמה גליק, יחזקאל קלאנג</strong> </p> <p align="right"> משך המופע: שעה ו-40 דקות ללא הפסקה </p> <p> &nbsp; </p> <p> &nbsp; </p> <p> <strong>An unforgettable show. </strong> </p> <p> Yiddishpiel Theater presents a rare and unique combination of Jewish soul meeting the cantorial world. Cantors have always been at the heart of the Jewish shtetl. In times of joy and in times of sorrow, cantors knew how to strum the heartstrings of the Jewish soul.<br /> In the show "Cantors and the Jewish Soul," you will be able to hear and be reminded of the best of Yiddish soul songs, and selections of beautiful and memorable cantorial melodies, in special adaptations by David Kribushey. Israel Rand, Shlomo Glick, and Yechezkel Klang, of the best cantors of our day, along with opera singer Guy Mannheim and The Britons quartet accompanied by touching connecting scenes presented by Shlomi Goldberg, all of which make a touching show the echoes of which will accompany you for many days.<br /> <strong>Come to an evening that is entirely devoted to all things cantorial and Jewish soul. <br /> and leave "mit a bissele freid in hartzen." </strong> </p> <p> Opera singer: <strong>Guy Mannheim</strong><br /> Accompaniment: <strong>The Britons Ensemble</strong> <br /> Emcee and Storyteller: <strong>Shlomi Goldberg</strong><br /> Conductor: <strong>Yoel Zilberg</strong><br /> Writer of Connecting Scenes: <strong>Shaul Maizlish</strong> <br /> Musical Direction and Piano: <strong>David Kriboshey<br /> </strong>Violin: <strong>Tania Vinokur<br /> </strong>Accordion: <strong>Vitaly Podolski</strong><br /> Percussion: <strong>Assaf Roth<br /> </strong>Lighting Design: <strong>Misha Chernyavsky</strong> </p> <p> Те antors: <strong>Israel Rand, Shlomo Glick, and Yechezkel Klang </strong> </p> <p> Length of Play: 1 hour 40 minutes without intermission </p> <p> &nbsp; </p> <p> <strong>Незабываемая концертная программа </strong> </p> <p> Еврейский дух и мир канторского пения – в новой концертной программе театра Идишпиль. Канторы всегда были сердцем еврейского местечка. И в моменты радости, и в моменты горя они умели задеть струны отзывчивой еврейской души. <br /> В программе "Хазаним ун ди идише нешеме" вы сможете послушать и вспомнить лучшие духовные песни на идиш и на иврите, знакомые и любимые песнопения в неординарных аранжировках Давида Кривошея. Исполнители – Исраэль Рэнд, Шломо Глик и Йехезкель Кланг, из числа лучших нынешних канторов. А вместе с ними – оперный певец Гай Манхейм и квартет баритонов. Вокальные номера перемежаются интермедиями Шломи Гольдберга. Отголоски этого волнующего концерта останутся с вами на многие, многие дни.<br /> <strong>Приходите к нам на вечер канторского пения -<br /> и выйдете "мит а-биселе фройд ин харцен". </strong> </p> <p> Оперный певец: <strong>Гай Манхейм<br /> </strong>В сопровождении ансамбля баритонов<br /> Ведущий и рассказчик: <strong>Шломи Гольдберг</strong><br /> Режиссер: <strong>Йоэль Зильберг</strong><br /> Тексты интермедий: <strong>Шауль Майзлиш<br /> </strong>Музыкальной оформление, фортепианное сопровождение: <strong>Давид Кривошей</strong><br /> Скрипка: <strong>Таня Винокур<br /> </strong>Аккордеон:<strong> Виталий Подольский</strong><br /> Ударные: <strong>Асаф Рут</strong><br /> Световое оформление: <strong>Миша Чернявский</strong> </p> <p> Канторы: <strong>Исраэль Ранд, Шломо Глик, Йехезкель Кланг.</strong> </p> <p> Продолжительность концерта: 1 ч 40 минут, без антракта </p> <p> &nbsp; </p> <p> <strong>אומפאַרגעסלעכער ספּעקטאַקל</strong> </p> <p> ייִדישפּיל טעאַטער שטעלט פאָר אַ זעלטענע און ספּעציעלע קאָמבינאַציע פון אַ ייִדישע נשָמֶה וואָס טרעפט זיך מיט דער חַזונישער וועלט.<br /> חַזָנים זענען פון שטענדיק אָן געווען דאָס האַרץ פון ייֶדישן שטעטל. אין פריילעכע ווי אויך אין טרויעריקע מאָמענטן, האָבן חַזָנים געוווּסט ווי צו בארירן די סטרונעס פון פון דעם וואַרעמן ייִדישן געפיל.<br /> אין ספּעקטאַקל "חַזָנים און די ייִדישע נשָמֶה" וועט איר קענען הערן און דערמאנען זיך אין די בעסטע נשָמֶה לידער אויף ייִדיש און העברעיש און שיינע באַקאַנטע חַזונישע פראַגמענטן, אין אַ ספּעציעלער באַאַרבעטונג פון דוד קריבושי, ישראל רנד, שלמה גליק, און יחזקאל קלאנג, פון די בעסטע חַזָנים ביי היינטיקן טאָג, און מיט זיי דער אָפּערע זינגער , גַיא, און די פיר באַריטאָנען, באַגלייט פון באַרירנדע פאַרבינדונגס פראַגמענטן וואָס דערלאַנגט שלומי גאָלדבערג, פירן דורך אַ ספּעקטאַקל וואָס דערוועקט פיל באַגייסטערונג און זייַנע קלאַנגען וועלן אייַך נאָך באַגלייטן אַסַך צייַט.<br /> <strong>קומט צו אַן אָוונט וואָס איז אינגאַנצן חַזוניש און ייִדישע נשָמֶה<br /> און איר וועט אַרויס מיט אַ ביסעלע פרייד אין האַרצן. </strong> </p> <p> אָפּערע זינגער: <strong>גיא מנהיים<br /> </strong>באַגלייט פון: <strong>באַריטאָנען אַנסאַמבל</strong><br /> מאָדעראַטאָר און דערציילער:<strong> שלומי גולדברג</strong><br /> רעזשיסאָר: <strong>יואל זילברג<br /> </strong>פאַרבינדונגס פראַגמענטן שרייַבער: <strong>שאול מייזליש</strong><br /> מוזיקאַלישע אַנפירונג און קלאַוויר: <strong>דוד קריבושי<br /> </strong>פידל:<strong> טניה וינוקור<br /> </strong>אַקאָרדעאָן: <strong>ויטאלי פודולסקי<br /> </strong>פּערקוסיע אינסטרומענטן: <strong>אסף רוט<br /> </strong>באלייַכטונג צוגרייטונג: <strong>מישה צ&#39;רניאבסקי</strong> </p> <p> די חַזָנִים : <strong>ישראל רנד, שלמה גליק, יחזקאל קלאנג</strong> </p> <p> דער ספּעקטאַקל דויערט אַ שָעָה מיט 40 מינוט, אָן אַ פּויזע. </p> <p> &nbsp; </p>