יידיש – מיין אוצר

מאָטי גילאַדי און דאָרין גילאַדיאַ קאׂמיש-מוזיקאַלישער ספּעקטאַקל וואָס פאַרשאַפט געלעכטער און באַרירט !די שענסטע און באַרימסטע  לידערַ פון יידישן געזאנג קולטור און אַקטועלע פאַרוויַילונגס און אימיטאַציע פראַגמענטן . באַגלייט פון אַן אָרקעסטער און אַ ווירטואָזער טענצער אַנסאַמבל . א פארוויַילנדיקע איבערלעבונג  !
שריפט און רעזשי: מאַָטי גילאַדירעדאַגירונג: מוישה סאַכאַר און מיכאַעל פעלזענבאַום, פאַרהעכערונג און באלויכטונג, סאַמי קריספּעל, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַרבאַגלייט פון אַ איבערזעצונג אויף העברעיש און רוסיש פון אויגוסט אָן אין די קולטור פּאַַלאַצן (היכלי התרבות) פונעם גאַנצן לאַנד אינפאָרמאַציע און באַשטעלונגען: 03-5254660 פאַרלענגערונג : נומער 1