יידל מיטן פידל

מוזיקאַלישע קאָמעדיע מיטן אויפטריט פון טוביא צאַפיר און מיט אירמאַ סטעפאַנאָוו לויטן דערפאָלגרייַכן פילםדי געשיכטע פון אַ גרופּע ווַאַנדערנדיקע קלעזמאָרים וועלכע זוכן זייער גליק. באאַרבעטונג און רעזשי: עלינאָר ראַיסאַבאַאַרבעטונג און רעזשי: עלינאָר ראַיסאַ, לויטן פילם ‘יידל מיטן פידל’ פון יוסֶף גרין, מוזיק און באַאַרבעטונג: פראַנק לאָנדאָן, מוזיקאַלישע אָנפירונג: דָויד קריבאָשי, כאָרעאָגראַפיע: צאַכי פאַטיש, דעקאָראַציע דיזייַן: באַמבי פרידמאַן, קליידער דיזייַן: דאַליט אינבאַר, באַלייַכטונג דיזייַן: מישאַ טשערניאַווסקי, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַר מיט דער באַטייליקונג (לויטן א’-ב’): ראָניט אַשערי, כען באַר, אָפער גאָלאַן, נאַטאַן העכט, ישרָאל טרייסטמאַן, מאַרינאַ יאַקובאָוויטש, יאַעל יעקעל, אירמאַ סטעפאַנאָוו, טוביאַ צאַפיר, אורי קאָוואַלסקי, ערעז רעגעוו, יווואַל ראַפּאַפּאָרט באַגלייט פון אַן איבערזעצונג אויף העברעיש און רוסיש   פונעם-21.6.14 אָןאין די הֵיכַלֵי הַתַרבות ׁׁׁׁ(קולטור פּאַלאַצן) פונעם גאַנצן לאַנד אינפֿאָרמאַציע און באַשטעלונגען: 03-5254660 ליניעס 1