מ’זינגט יידיש אַ מחייה (2)

מ’זינגט מיט די שוישפּילערס פון יידישפּיל טעאטער באגלייט פון אויסגעקליבענע געסט קינסטלערס און סליידס.
פּראָגראם נומער 2 מיר זעצן פאָר מיטן דערפאָלג פון די געזאנגען אָוונטן אויף יידיש, לאדינאָ און העברעיש.
ס’פירט אָן און דערציילט: שמואל אַצמאָן-ווירצערזינגט: מאָניקאַ וואַרדימאָןמוזיק באגלייטונג: מישאַ בלעכעראָוויטשגעסט קינסטלערס: אַנאַבעלאַ, אַנאַט אַצמאָן, רינאַט אימאנועל