מיקווע

אַן אָריגינעלע ישרָאלישע  פאָרשטעלונג פון: האַדאַר גאַלראָן. רעזשי: מיכאַ לעווינסאָןדי מיקווע איז דער מאָנאַטלעכער טרעפונג אָרט פון די אָרטאָדאָקסע פרויען, פון די ניט פרומע, און פון די טראַדיציאָנעלע פרויען. אין דער טרעפונג שאַפן זיך צווישן פרויען אויסערגעוויינטלעכע באַציונגען, וועלכע אַנטדעקן סודֶות און ליגנס, שטרעבונגען און בענקענישן.איבערזעצונג אויף יידיש: לאה שלאַנגער, דעקאָראַציע דיזיין: קינערעט קיש, קליידונג דיזיין: דאַליאַ פען העלער, מוזיק: עלדאַד לידאָר, באַלייכטונג דיזיין: מישאַ טשערניאַווסקי, סימולטאנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַר.מיט דער באַטייליקונג פון: אַנאַט אַצמאָן, טרייסי אַווראַמאָוויטש, האַדאַר גאַלראָן, אירמאַ סטעפאַנאָוו,מירי ראַגענדאָרפער,עליאַן דעבאַל-שאָר, היליט דייַטש-שני/מייטאַל אַווני, אַלומאַ ראָזענבלום/מיכאַל לאַוטמאַן.באַגלייט פון אָן איבערזעצונג אויף העברעיש און רוסיש פון דעצעמבער 2014 אָןאין די קולטור פּאַלאַצן פונעם גאַנצן לאַנדאינפאָרמאַציע און באַשטעלונגען: 03-5254660 , פאַרלענגערונג 1*פאַר איַיער אינפאָרמאַציע, עס איז פאַראַן  אַ  טיילוויַיזע  נאקעטקיַיט  אין  פאַרלויף  פון דער פאָרשטעלונג