מנחם מענדל אין ארץ ישראל

מנחם מענדל, דער מיטאלאגישער געשטאלט פון שלום עליכם, וועלכער איז פארוואנדלט געווארן אין א יידישער גלותדיקער סימבאל  וואס פארדינט זיין פרנסה פון  ” לופט געשעפטן “, קומט אן קיין ארץ ישראל צו זוכן זיין מזל און זיין רעבעלירטער זון  וואס האט זיך פארוואנדלט אין א  חלוץ. דורך זיינע רייזעס אין ארץ  ישראל , באווייזט זיך  תל אביב-יפו אין זיינע “מנחם מענדלישע אויגן” ,  ווי א שטאט פון קאפעטעריעס , ערד האנדלערס  און מענטשן וואס חלומן צו ווערן אין גיכן רייך. אין קעגנזאץ, קומט פאר א סאציאלע רעוואלוציע ביי די חלוצים אין קיבוץ און אין מושב.
באארבעטונג און רעזשי:: כאגיט רעכאווי ניקאלייעווסקי, לייטונג און מוזיקאלישער באגלייטונג : אר מאצא, דעקאראציע דיזיין און קליידונג: ארנא בראנט – שימאני, שיי אהאראן, כאריאוגראפיע: דאניעלא מיכאעלי, באלייכטונג דיזיין : מישא טשערניאווסקי, איבערזעצונג אויף יידיש: שיי גאלדבערג, סימולטאנישע איבערזעצונג : לארא סאהאר.