מע ווארט אויף גאָדאָ

מחכים לגודואַלס אַ רעזולטאַט פון דער נייַעסטער פאָרשונג, טרעט אויף צום ערשטן מאָל אין אַ וועלטלעכער פּרעמיערע אויף דער בינע, די פאָרשטעלונג “מע וואַרט אויף גאָדאָ” אין דריַי שפֹראַכן: יידיש, פראַנצויזיש און שפֹאַניש. אַ רעוואָלוציאָנערע אינטערפֹרעטאַציע, וואָס פאַרבינדט דעם אַרגומענט פון דער פּיעסע און אירע העלדן צום פּלאַץ און צו דער ציַיט פון וועלכע בעקעט האָט באַקומען די אינספּיראַציע צו שריַיבן די פּיעסע: דָרום פראַנקריַיך, סוֹף ווינטער און אָנהויב פרילינג 1943. דאָס אַוועקשטעלן דעם אַרגומענט פון דער פּיעסע קאָנקרעטיש אינעם פּלאַץ און אין דער ציַיט אַנטדעקט אַ נייַער שיכט אין דער פּיעסע און צעשטערט אינגאַנצן דאָס וואָס איר האָט געטראַכט וועגן דער קלאַסישער פּיעסע.פּיעסע: סאַמועל בעקעטאיבערזעצונג און רעזשי: יהושע סאָבאָל דעקאָראַציע דיזיַין און קליידונג: עדנא סאָבאָלבאַלויכטונג דיזיַין: מיכאַעל טשערניאַווסקי און אינאַ מאַלכיןמוזיק: אָדעד גאַדירשפּראַכלעכע באַראַטונג: פֹראָׂפ’ אברהם נאָווערשטערןשוישפילערס: וולאדימיר – דאָרי ענגעל אסטראגאן – יווואַל ראַפּאַפּאָרט פוצו – עמאנועל כאנוןלאקי – יעקב באָדאָדאס יינגל – יאנאטאן שווארץמיט דער שטיצע פונעם יידישפיל טעאַטער און שָלום-עַליכם הויזצאַווטאַ- תל-אַביבבילעטן צו באַשטעלן: 03-5254660, 03-6950156די פאָרשטעלונג איז באַגלייט פון אַ העברעישער און רוסישער איבערזעצונג