ניגונים אויפֿן דאַך

ניגונים אויפֿן דאַך

אַ פֿײַערונג פֿון יידישער מוזיק און ייִדישן הומאָר

בּאַטײליקט: דובי גל, אנדרי קשקר, יונתן רוזן, אירמה סטפנוב, מונה מור.

רעזשיסער  : דורי אנגל

ווען, די יידישע מוזיק טרעפֿ זיך מיט דעם זאַפֿטיקן יידישן הומאָר קומט אַרויס אַ חתונה, וועלכע קיינער וויל נישט דורכלאָזן.

אַ פֿײַערונג פֿון יידישער מוזיק און געלעכטער, וואָס גייט אין האַרצן אַרײַן.
אין טאַנץ און געזאַנג בּאַשרײַבּט די פֿאָרשטעלונג די דערציילונג פֿון יידישע קלעזמערס אין דעם יידישן שטעטל אױסגעװירצט מיט דעם זאַפֿטיקן יידישן הומאָר וואָס ווערט געשריבן אויף יידיש.

בליווי תרגום לעברית ולרוסית

כל האירועים וההצגות מתקיימים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

בהשתתפות