ציגייַנער נשמה (2017)

מוזיקאַלישע פאָרשטעלונג וועגן ציגיַינער, יידן  און וואַנדערער 
מיט דער באַטייליקונג פון : יאָני איילאַט, ראָנית אָשרי, יאָעל יעקעל, מירי רעגנדאָרפער, יווואַל ראַפּאַפּאָרט, ניוו שאַפירא מוזיקאלישע צוציענדיקע פארשטעלונג  וואס שטודירט דאס בשותפותדיקע און דאס פארשידנס צווישן דעם וואנדערישן ציגיינער און דער וואנדערדיקער ייד און די וואנדערישע קולטור אין אלגעמיין , דורך דער באארבעאונג אויף יידיש פונעם דערפאלגרייכער ציגיינער אלבום לידער פון יארדענא אראזי. אן אינוועסטירטע פראדוקציע, פארזיכערט , קאלירפול אין וועלכער דער טרויער און די שמחה  וחיה אשר עצב ושמחה משמשים בה בערבוביה. בהשתתפות אנסמבל צעירי תיאטמישן זיך צונויף. דער יידישפיל טעאטער איז דער וואס שטייט אונטער דער דערפאלגרייכע פראדוקציע  “מאנאלאגן פון דער קישקע”. די פארשטעלונג איז באגלייט מיט מוזיק.פון אפריל 2017 אן