ציגייַנער-נשמה

פונעם אַנסאַמבל וואָס האָט געבראַכט די דערפאָלגרייכע פאָרשטעלונג “מאָנאָלאָגן פון דער קישקע”!א מוזיקאלישע פייַערונג וואָס באַטראַכט די בשותפֶתדיקייט און פארשידנקייט צווישן ביידע קולטורן. אַ טייל פון די לידער זענען גענומען פון יאַרדענאַ אַראַזיס אַלבום פון ציגייַנער לידער: ציגייַנערשע נשָמֶה באַַאַרבעט דורך יאָני איילאַט, פּיעסע: אָרען יאַקובי, רעזשיסאָר: יאָני איילאַט, באַאַרבעטונגען און מוזיקאַלישער לייטונג: ליאָר ראָנען, כאָרעאָגראַפיע: נאַדאַוו צעלנער, קליידער דעזיין: אָפיר כאַזאַן, דעקאָראַציע דעזיין: מאַיאַ פּעלעג, באַליַיכטונג דעזיין: מישאַ טשערניאַווסקי, איבערזעצונג אויף יידיש: דאַניעל  בירנבאַום, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַר
מיט  דער באַטייליקונג פון: יאָני איילאַט, ראָניט אַשערי, יעל יעקעל, איינאַט סעגאַל-קאָהען, מירי ראַגענדאָרפער, יהונתן ראָזען, יווואַל ראַפּאַפּאָרט, ניוו שאַפירבאַגלייט פון אַן איבערזעצונג אויף העברעיש און רוסיש פונעם-06/04/15 אין קולטור ַפּאַלאַצן פון לאַנד אינפאָׂרמאַציע און באַשטעלונגען: 03-5254660 פארברייטערונג 1