קליַיבט מען יאָ אויס

יידישפיל טעאַטער טרעט אויף מיט:
קליַיבט מען יאָ אויס!
אַ מוזיקאַלישער טעאַטראַלער אָוונט
שלומית אהרון ★ נתן דטנר ★ די ברידער אסנערלידער און ווערטער וואָס דערמאַנען אונדז, אַז כאָטש יעדער איינער פון אונדז  קומט פון אַן אַנדער שטוב, פון אַן אנדערער קהילֶה, פון אַן אנדערער תפוצֶה – זענען מיר אַלע  משפָּחֶה. און א ַמשפּחֶה  קליַיבט מען יאָ אויס.די  ברידער אַסנער טרעפן זיך מיט נתן דטנר ׁ(נאַטאַן דאַטנער) און שלומית אהרון (שלאָמיט אַהאַראָן), און צוזאַמען מיט הילית דייטש-שני, יעל יקל (יאַעל יעקעל) און שחר ישי נעמען זיך צונויף אין אַ טרעפונג צווישן דורֶות  אין וועלכער זיי  באַליַיכטן אין פארשידענע ווינקלען די מאָמענטן און זכרונֶות  פון דער היים. די דאָזיקע זיבן דערמאָנטע פיַיערן דאָס בשותפֶתדיקע און האָבן פארגעניגן פון אַלץ וואָס איז זיי באַקאנַט , זיי פילן אָן די בינע מיט אַמאָליקע קלאַנגען, מיט לידער פון אונדזער קינדהיַיט, מיט ווערטער וואָס מיר האָבן געהערט און וועלכע דערוועקן אין אונדז אַזוי פיל געפילן און זכרונֶות.