רעוויזאָר

מיַיק בורשטיין * יעקב באָדאָרעזשי: צעדי צאָרפאַטיא מוזיקאַלישער פאָרשטעלונג. קאָמעדיע פון טָעות’ן, אַ סאטירישע קריטיק וועגן אומבאַגרענעצטער אַמביציע, קאָרופּציע און מענטשלעכער נאַרישקייַטפון: ניקולאַי גאָגאָל, איבערזעצונג אויף יידיש: יאָסעף בולאָף, מוזיק: דובי זעלצער, לידער: חַיים חֶפֶר,איבערזעצונג פון די לידער אויף יידיש: וועלוול טשערניןמוזיקאַלישער לייטונג און אַדאַפּטאַציעס: איטאַמאַר גרוס, דעקאָראַציע דיזייַן: סאַשאַ ליסיאנסקי,  קליידער דיזייַן: דאַליט אינבאַר, כאָרעאגראַפיע: אָמער זימרי, באַלייַכטונג דיזייַן: מישאַ  טשערניאַווסקי, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַר
מיט דער באַטייליקונג פון: מיַיק בורשטיין, יעקב באָדאָ, מאָניקאַ וואַרדימאָן/ראָניט אָשערי, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, כען באַר, ישראל טרייסטמאַן,  אַנדריי קאַשקאַר, יאָנאַטאַן ראָזען, דאָרי ענגעל, יוּוואַל ראַפּאַפֹאָרט , אַמיטאַי קעדאַר, ניוו שאַפיר, אָפער גאָלאַן, נאַטאַן העכטמוזיקאַנטן: איראַ שיראַן/באָריס מאַלקאָווסקי – אַקאָרדעאָן, אַדאַם מאַדער/יונתן מילער – מאַנדאָלינע און בלאָז אינסטרומענטן, אודי ראַז – סוזאַפאָן, אַַמיר דָוד – קלאַפּ אינסטרומענטןבאַגלייט פון אַן איבערזעצונג אויף העברעיש און רוסישפונעם – 9.10.14 טן אָן, אין די קולטור פּאַלאַצן פונעם גאַנצן לאַנד  אינפאָרמאַציע און באַשטעלונגען: 03-5254660 פאַרברייטערונג 1