שירלי ולנטיין

אַ געוויינטלעכע באַלעבאָסטע אין אָ מיטעלער עלטער וואָׂס טרויערט נאָך איר פאַרלויר לעבן, הייבט אָן צו זען די וועלט  און זיך אַליין,   מיט אַ נייעם בליק נאָך דעם ווי איר בעסטע חַבֶרטע לייגט איר פאָר צוויי וואָכן וואַקאַציעס אין גריכנלאַנד.פון: ווילי ראַסל, באַאַרבעטונג: אֶפרָים סידאָן, רעזשי און מוזיקאַלישער רעדאַגירונג : אַלאָן אָפיר, איבערזעצונג אויף יידיש: לאה שלאַנגר, דעקאראציע דיזיין : מאַיאַ פעלעג, קליידונג דיזיין: ליראן מינקין, באלייַכטונג דיזיין: מישא טשערניאווסקי, סימולטאַנישע איבערזעצונג: לאָראַ סאַהאַרדי פאָרשטעלונג איז באַגלייט פון אַן איבערזעצונג אויף העברעיש און רוסישפון -19.7.14  אָןאין די קולטור פאַלאַצן פונעם גאַנצן לאַנדאינפאָרמאַציע און באַשטעלונגען:03-5254660  עקסטענסיע 1