דער אַקטיאָר

א בארירנדע דראמע מיט יעקב באָדא און ישראל טרייסטמאן אלימלך איז אן אקטיאר ער איז דער הויפט אקטיאר פונעם יידיש טעאטער אין ווארשע., וואס האָט זיך באטייליקט אין די גרעסטע ראָלעס  פון דער יידישער און וועלטלעכער קלאסיק . עס קומט פאָר אין אָנהויב פון דער צווייטער וועלט מלחמה, די דויטשישע  ארייַנברעכונג קיַין פוילן  סטראשעט יעדן […]

עדיפּוס שמעדיפּוס

 מיסטישע קאֶמעדיע מיט דעם אויפטריט פון חנה לאַסלאַו לויט וווּדי אלנ’ס פילם שעלדאן מילס (מילשטיין פאַר דעם)  איז אַ יידישער אַדוואָקאַט פון ניו–יאָרק  וואָס לייַדט פון זיַין מאַמעס קריטיק  – אַ יידישע מאַמע פון די לעגענדעס וואָס מישט זיך כסדר אַריַין אין זיַין לעבן  און פאַרשעמט אים. ווען שעלדאָן ברענגט זיַין כַּלֶה די שיקסע צו […]

קליַיבט מען יאָ אויס

יידישפיל טעאַטער טרעט אויף מיט: קליַיבט מען יאָ אויס! אַ מוזיקאַלישער טעאַטראַלער אָוונט שלומית אהרון ★ נתן דטנר ★ די ברידער אסנערלידער און ווערטער וואָס דערמאַנען אונדז, אַז כאָטש יעדער איינער פון אונדז  קומט פון אַן אַנדער שטוב, פון אַן אנדערער קהילֶה, פון אַן אנדערער תפוצֶה – זענען מיר אַלע  משפָּחֶה. און א ַמשפּחֶה  קליַיבט […]

אַ יידישע מאַמע

אַ מוזיקאלישע פאָרשטעלונג  פול מיט פרייד, געלעכטער, און  אַ טרער וועגן  אַ יידישע מאַמע מיט מוזיק, טעאַטער און קינאָ.”אַ יידישע מאַמע, עס גיט ניט בעסער אויף דער וועלט, אַ יידישע מאַמע, אוי וויי ווי ביטער ווען זי פעלט… ווי שיין און ליכטיק  איז אין הויז ווען די מאַמע איז דאָ, ווי טרויעריק, פינצטער איז ווען […]

צוויי קוני לעמל

אַ מוזיקאַלישער חָלֶום לויט אַברהם גאָלדפאַדעןבאַאַרבעטונג און רעזשי: אַלעקסאַנדער האַוזפאַטערמיט יַעקב באָדאָ און דער אַנסאַמבל פון יידישפֹיל שוישפֹילערסאַן איצטיקע מוזיקאַלישע באַאַרבעטונג פון דער באַקאַנטער דערציילונג  פון אַברהם גאָלדפאַדען. די פּיעסע קומט פאָר אין אַ מאַגישער יידיש שטעטל  אין וועלכער די איַינוווינער זענען קונילעמל און אַנדערע ליבלעכע געשטאַלטן  פון דער דערציילונג וואָס זוכן אידענטיטעט און ליבע. […]

ציגייַנער נשמה (2017)

מוזיקאַלישע פאָרשטעלונג וועגן ציגיַינער, יידן  און וואַנדערער  מיט דער באַטייליקונג פון : יאָני איילאַט, ראָנית אָשרי, יאָעל יעקעל, מירי רעגנדאָרפער, יווואַל ראַפּאַפּאָרט, ניוו שאַפירא מוזיקאלישע צוציענדיקע פארשטעלונג  וואס שטודירט דאס בשותפותדיקע און דאס פארשידנס צווישן דעם וואנדערישן ציגיינער און דער וואנדערדיקער ייד און די וואנדערישע קולטור אין אלגעמיין , דורך דער באארבעאונג אויף יידיש פונעם דערפאלגרייכער […]

די מגילה (2017)

אַ מוזיקאַלישע קאָמישע פאָרשטעלונג באַזירט אויף אֶ דערציילונג פון מגילֶת אֶסתֶרלויט: איציק מאַנגער, מוזיק: דובי זעלצער, רעזשי:  יצחק שאַוליאוצרֶות, אוצרֶות פון הומאָר זענען דאָ אין תנ”ך, מ’דאַרף נאָר זוכן און געפינען. נעמט די מגילֶת אֶסתֶר – דאָס איז דאָך אַ מאַטעריאַל פון אַלָף ביז תַו פאַר אַ קאָמעדיע: דער תנ”ך איז אַ גרויסע אֶמֶתע געשיכטע […]

ביַי מיר ביסטו שיין

מוזיקאַלישע פאָרשטעלונג לויטן ריַיכן, פילפאַרביקן און אייגנאַרטיקן רעפּערטואַר , פון די בערי שוועסטערס קלייר בערי טרעט אויף אין לאַס וועגאַס אין פארשימלטע קלובן , ווען איין אָוונט באֶוויַיזט זיך איר ייִנגסטע שוועסטער מירנאַ ביַי איר אין קלוב. זי איז אַנטלאָפן  די נאַכט פאַר איר חַתֶונה מיט אַ מאַן וועלכן זי האָט ניט ליב געהאַט , […]

אין ישראל און צוריק

אין ישראל און צוריק (בישראל ובחזרה) לאורה ריבלין צום ערשטן מאל אין יידישפיל טעאטער אין דער ראלע  אלס קאדיע מאלאדאווסקי די יידיש דיכטערן! אַ מוזיקאַלישע פאָרשטעלונג וועגן דער באַרימטער יידיש דיכטערן קאַדיע מאָלאָדאָווסקי איר לעבן און אירע שאַפונגען. פּיעסע און רעזשי: חַגית רכַבי ניקוליבסקי די יידיש דיכטערן קאַדיע מאָלאָדאָווסקי איז באַקאַנט באַזונדערס צוליב אירע וווּנדערלעכע […]

קלאָץ מעשיות

לויט  י.ל. פֶרץ (יצחק לייבוש פערעץ) אין  100 טן יאָר פון זיין טויט א מוזיקאלישע יידישע קלאסיק פול מיט געלעכטער און געוויין באַזירט אין די בעסטע דערציילונגען און לידער פונעם ריזיקן שאַפער פון דער יידישער ליטעראַטור.פאַרפאַסערין און רעזשי: אַיאַ קאַפּלאַן, דראַמאַטורגיע, קינסטלערישע באַגלייטונג און מוזיק: דאָרי פּאַרנעס מיט יעקב באָדאָ און דער אַנסאַמבל פונעם טעאַטער שוישפּילערס. געטריַי […]