דער דיבוק

הדיבוק /דער דיבוקדי גרעסטע קלאַסיקע ווערק פונעם יידיש טעאַטערפון ש. אַנסקירעדאַגירונג און רעזשי: ד”ר יאַניוו גאָלדבערגדי פּיעסע שטעלט פאָר די ליבע פון די יונגע לֵאֶה און חַנַן וועלכע ווייסן ניט אַז זייערע עלטערן האָבן שוין באַשלאָסן נאָך פאַר זייער געבורט  אַז אויב ס’וועט געבוירן ווערן  א יינגל ביי איינעם פון זיי און ביַי דעם צווייטן […]

ששי קשת און דוד ד’אור

ששי קשת און דוד ד’אור מיט אַן אָרקעסטער אונטער דער מוזיקאַלישער לייטונג פון ננסי ברנדס איין און איינציקער זומער ספּעקטאַקל ! ראָמאַנסן , ניגונים, זמירֶות פון טאַטנס היים, תפילֶות, חַזָניש און נאָך. מיט יידיש און לאַדינאָ טַעַמים באגלייט פון פּערזענלעכע אַנעקדאָטעס פון קעשעט און ד’אׂר – אַ ספּעקטאַקל פול מיט געפיל און הומאָר. אויף מער […]

לידער פון גן עדן

סֵפֶר בֹּרֵאשית באגעגנט  סאַטערדיי ניַיט ליַיוולידער פון גַן עֵדןאַ ייִדישער מיוזיקאל לויט איציק מאַנגערס לידערדי דערפאָלגרייַכע מוזיקאַלישע ייִדישע פּיעסע וועלכע איז געווען אַ שלאַגער אין ניו-יאָרק און אין  אייראָפע קומט אָן סוֹף סוף “אַהיים ” קיין ישרָאל. אין דער ייִדישער רייַכער שפּראַך, באַגעגנט דער תנ”ך  דעם סטיל פון דער אַקטועלער קאָמעדיע סאַטערדיי ניַיט לייַוו און […]

מאנאלאגן פון דער קישקע (2.0)

מאָנאָלאָגן פון דער קישקעאָריגינעלע מאָנאָלאָגן אויף העברעיש און לידער אויף יידיש (באגלייט פון אַן איבערזעצונג) וואָס האָבן צו טאָן מיט דער קיך אַטמאָספער.” אַ פולער נאָסטאַלגישער אָוונט, רעזשיסירט און געשפילט אין זייער אַ הויכן ניוואָ”. שיַי באַר יעַקב , ידיעות אַחרונות”אין גאַנצן אַ פריילעכער אָוונט. אַ פאָרשטעלונג וואָס פיַיערט אָפנטלעך, די נאָסטאַלגיע, די סענסיטיווקיַיט, און […]

”אויפן וועג..”

אַלע זענען מיר באַגייסטערט פון די דאָזיקע לידער וואָס מיר הערן אין פאַרלויף פון אונדזער לעבן, אין אונדזער וועג.מ’זאָגט אָפט אַז די לידער באַגלייטן אונדזער לעבן אין פארשידענע מאָמענטן. זיי דערמאנָען אונדז ווער מיר זענען, וואָס זענען מיר, מיר דערמאָנען זיך אין א געוויסע זאַך ווען מיר הערן א געוויסן ליד. אֶפשֵר האָבן ניט די […]

אַז מען לעבט – דערלעבט מען (2.0)

א פארוויילונגס ספעקטאקל מיטן אויפטריט פון יעקב באָדאָ.די בעסטע סצענעס, פראגמענטן פון פארשטעלונגען און לידער מיט וועלכע איז אויפגעטראטן יעקב באדא אלס טעאטער שוישפילער אין פארלויף פון זיין 60 יעריקער שפילן אויף דער בינע און באזונדערס פון זיינע 25 יאר אויפטרעטן אויך דער בינע פונעם יידישפיל טעאטער.מיט דער באטיילקונג פון: יעקב באָדאָ, מאָניקאַ וואַרדימאָן, אירמאַ סטעפּאַנאָוו, […]

אַ דאָקטער וואָס פאַרשטייט אַ קרענק

אַ קאָמעדיע פון מאָליער מיט דעם אויפטריט פון יעַקב באָדאָ באַאַרבעטונג און רעזשי: דאַן ראָנען אַ געזעלשאַפטלעכע סאַטירע וועגן דעם מַצֶב פון דער מעדיצין, די דאָקטוירים און די קראַנקע . די פּיעסע איז אנגעשריבן געוואָרן אין יאָר 1666 ווי א פאַרסע. מאליער מאַכט חוֹזֵק און לאַכט אָפּ פונעם בלינדן גלויבן אין מעדיצינישער וויסנשאַפט, וואָס איז […]

בלאָנזשענדע שטערן

מוזיקאלישע דראמע לויטן בארימטן ראמאן פון שלום עליכםפיעסע: יהושע סאָבאָל און איה קאפלאן רעזשי: איה קאפלאןמיט: דאָראָן טאַבאָרי/אַנדריי קאַשקער, יעקב באָדאָ, אַנאַט אַצמאָן, יהונתן ראָזען, היליט דיַיטש-שאַני “דער מענטש איז אַ שטערן און זיַין נאַטור איז בלאָנדזשען …” אַ קאָלירפולע דראַמע מיט אַ ברייטער ספּעקטרום וועגן דער געשיכטע פונעם יידיש טעאַטער וועלכער איז אויסגעוואַקסן פון די וואַנדערנדע אַנסאַמבלען […]

מע ווארט אויף גאָדאָ

מחכים לגודואַלס אַ רעזולטאַט פון דער נייַעסטער פאָרשונג, טרעט אויף צום ערשטן מאָל אין אַ וועלטלעכער פּרעמיערע אויף דער בינע, די פאָרשטעלונג “מע וואַרט אויף גאָדאָ” אין דריַי שפֹראַכן: יידיש, פראַנצויזיש און שפֹאַניש. אַ רעוואָלוציאָנערע אינטערפֹרעטאַציע, וואָס פאַרבינדט דעם אַרגומענט פון דער פּיעסע און אירע העלדן צום פּלאַץ און צו דער ציַיט פון וועלכע בעקעט […]

צוזאַמען!

דודו פישער און סאַסי קעשעט באַגלייט פון קיבוץ קאַמער- אָרקעסטער פון נאַטאַניע אונטער דער לייטונג פון טאָמער האַדאַדי אין אַן אייגנאַרטיקער מוזיקאַלישער און באַרירנדיקער זומער ספּעקטאַקל! די צוויי שטערנס וואָס האָבן צוזאַמען געשפּילט אין דעם גרויסן און דערפאָלגרייכסטן וועלט מיוזיקאַל – “די מיזעראַבלע” (‘עלובי החיים’ ) טרעפן זיך ווידער אויף איין בינע. דוּדו פישער – דער […]